:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           ติวเข้มการกรอกข้อมูลระบบ SPC
 
          

จัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการกรอกรายงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในรูปแบบรายงานผลทางระบบออนไลน์ “โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ SPC”  ให้กับครูผู้รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 122  คน ซึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของเครื่อข่ายในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โดยรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นประจำทุกเดือน 4 เหตุ 4 กรณี คือ  กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรณีเหตุความรุนแรง กรณีเหตุความไม่เป็นธรรมทางการศึกษา และกรณีอื่นๆ รวมถึงสามารถรายงานภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ได้แก่ งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก งานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปยังช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น line เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องและเป็นธรรมในแต่ละกรณี

 
จำนวนคนอ่าน [ 150 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 26 กันยายน 2560