moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ส่งข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2560      
     
       
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/ ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเอกชน/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5 สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 
           ด้วย  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)โดยกำหนดส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม –31 สิงหาคม 2560
 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการ  ดังนี้
          1.แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
          2.กรอกรายละเอียดของนักเรียนรายบุคคล และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งข้อมูล
 
           สำหรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ หรือนักเรียนพิการให้ดำเนินการแจ้งในระบบโดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ในการส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนในระยะที่ 1 สำหรับนักเรียนพิการสายตา ตาบอด หรือตาเลือนรางต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นตาบอด ใช้อักษรเบลล์ หรือตาบอด/ตาเลือนราง  ต้องมีผู้อ่านให้ เพราะจะมีผลต่อการจัดห้องสอบ โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการตามเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 567 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560