moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย       
     
       
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
        ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย  
         รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 โดยในการประชุมได้มอบหมายภารกิจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯคือ ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA เพื่อจัดทำเป็นคลังข้อสอบการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ต่อไป
         ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว ส่งชิ้นงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภายใน 31 กรกฎาคม 2560 ทาง e-mail : piyanart88@gmail.com
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่
 
เอกสารประกอบ ภาพInfo คลิกที่นี่
 
วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 814 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560