moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
เพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560      
     
       

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/ ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเอกชน/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม พิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5 สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

             ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  www.niets.or.th ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งการเปิดระบบ O-NET เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ เพิ่ม/ลดผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   ได้ทาง www.niets.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2560

             ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยสามารถดำเนินการแจ้ง เพิ่ม กรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี/รายชื่อตกหล่น หรือแจ้ง ลด กรณีนักเรียน ย้ายสถานศึกษาหลังจากแจ้งชื่อในระบบ หรือลาออก/จำหน่าย ทั้งนี้จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่ผิดพลาดได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

 

 

วันที่ 03 ตุลาคม 2560 ผู้อ่าน 402 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560