เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู Phonics โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 10 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 30 0 30 กรกฏาคม 2557
ส่งรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 78 1 30 กรกฏาคม 2557
รับสมัครครูอัตราจ้าง ร.รบ้านร้องยุ้งข้าว 128 1 30 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-2 โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ 9 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านวังยาง 28 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาไทย ป1-2 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 22 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมบรรณารักษ์ และวิชการ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 34 0 29 กรกฏาคม 2557
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูอบรม Phonics โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 22 1 29 กรกฏาคม 2557
ขอให้ส่งรายชื่ออบรมบรรณารักษ์ วัดผล และวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ปราณีต ตั้งปอง 0850520663 86 5 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-2 ร.ร.ชุมชนท่ี 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 13 1 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 ร.ร.วัดบึงพระ 9 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1-2 ธุรการโรงเรียน 25 0 29 กรกฏาคม 2557
ขอบพระคุณคณะทำงาน และอยากได้รูปถ่ายวันรับเครื่องราชย์ค่ะ คุณครู 39 1 28 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1-2 หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 31 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 90 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1 - 2 ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 24 1 28 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 36 0 28 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู Phonics โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 10 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วย phonics โรงเรียนบ้านดงยาง 43 5 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งชา 27 2 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านดงยาง 34 0 28 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณ พิธีมอบรางวัล jitarin 94 1 27 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1อบรม ณัฐมน 63 4 27 กรกฏาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ถามท่านผู้รู้ครับ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 168 2 25 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 83 0 25 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียนสำหรับครูวิชาการ ธุรการ 135 7 25 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูร่วมโครงการภาษาอังกฤษ Phonices ธุรการ 166 19 25 กรกฏาคม 2557
อยากทราบสถานที่สำนักงาน ปอ 108 1 24 กรกฏาคม 2557
ขอบคุณหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.1 ครูโรงเรียนวัดวังแร่ 61 0 23 กรกฏาคม 2557
ให้ จนท.รับเอกสารด้วยค่ะ กลุ่มนโยบายและแผน 190 0 23 กรกฏาคม 2557
สอบถามการรับสมัครงานครับ บอล 144 2 23 กรกฏาคม 2557
หนังสือเรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ธุรการ 86 0 23 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูวิชาการอาเซียน ไพบูลย์ 131 11 22 กรกฏาคม 2557
ประชุมวิทยากรทดลองวิทยาศาสตร์ ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา 114 1 22 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน ศน.วรากร ขวัญเมือง 438 92 22 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน สำหรับครูวิชาการ ศน.วรากร ขวัญเมือง 491 111 22 กรกฏาคม 2557
เรื่องให้รใรใไปรับแท็บเล็ต โซน 2 อยากทราบว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างค่ะ ธุรการร.ร. 129 1 22 กรกฏาคม 2557
เขตส่งเอกสารไม่ครบค่ะ ธุรการร.ร. 125 0 18 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 64 0 18 กรกฏาคม 2557
ระบบ e-office ธุรการ 191 0 17 กรกฏาคม 2557
ยินดีกับว่าที่ผอ.สพป. ผอ.นิพนธ์ ขาวเอี่ยม 199 0 16 กรกฏาคม 2557
สพฐ.เลื่อนการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ(ต่อ) ศน.วราภรณ์ 203 1 15 กรกฏาคม 2557
สพฐ.เลื่อนการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ ศน.วราภรณ์ 173 1 15 กรกฏาคม 2557
หนังสือ ว1827 เรื่องให้ส่งตัวข้าราชการครูย้ายและแต่งตั้ง ไม่มีรายชื่อแนบคะ ธุรการร.ร. 204 0 15 กรกฏาคม 2557
หนังสือมีแต่เรื่องแนบไม่มี(เรื่องย้าย)(เรื่องอบรม E-OFFICE บ้านไร่ 96 0 13 กรกฏาคม 2557
ส่งแผนการรับ นร. เรียบร้อยแล้วค่ะ ธุรการโรงเรียน 82 3 11 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนใดมีความประสงค์ต้องการครูวิทยาศาสตร์ บ้างค่ะ กานต์ชลัช 104 1 10 กรกฏาคม 2557
ขอแจ้งผลการรายงานตามตัวชี้วัด ที่ 17-18 ธุรการโรงเรียน 170 3 09 กรกฏาคม 2557
รับสมัครครุูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน1อัตรา นางสมบูรณ์ สอนบุญ 211 1 08 กรกฏาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พุธ 2 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์